2019

10 | Tzolom Taql

SEPTIEMBRE | Xbe’hil li yu’am, sa’ junaj rik’in xk’aak’alehom li che’k’aam

Li ikees sa' b' e

AGOSTO | Li ikees sa’ b’e

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

Xchaq’aalil ru li Sumlaak

06 | Xchaq’aalil ru li Sumlaak

XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

05 | XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

04 | ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

Sakrameent re li xootoonk maak

03 | Sakrameent re li xootoonk maak

SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

02 | SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

01 2021 - AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

01 | AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

12 2020 - Xyu’aminkil li tijok, junelik

12 | Xyu’aminkil li tijok, junelik

Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

11 | Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

Xtz'aqonikeb' eb' li ixq, sa' xcha'al xsum k'ub'lal li Iklees

10 | Xtz’aqonikeb’ eb’ li ixq, sa’ xcha’al xsum k’ub’lal li Iklees

Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

09 | Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

Li yu’amihom sa’ li palaw

08 | Li yu’amihom, sa’ li palaw

Eb’ li qa junkab’lal

07 | Eb’ li qa junkab’lal

Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

06 | Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

05 | Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

04 | Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

03 | #PrayForTheWorld

Eb’ laj katool wankeb’ China

03 | Eb’ laj katool wankeb’ China

Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

02 | Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

Waklesink ch’ool re naq wanq li tuqtuukil usilal sa’ chixjunil li ruuchich’och’

01 | Waklesink ch’ool re naq wanq li tuqtuukil usilal sa’ chixjunil li ruuchich’och’

adminVideos 2019