2019

Tháng mười hai: Tương lai của trẻ em

Tháng mười một: Đối thoại và hòa giải ở Trung Đông

Tháng mười: Mùa xuân Truyền giáo trong Giáo Hội

Tháng chín: Protecting the oceans [Extended edition]

Tháng chín: Bảo Vệ Biển Cả

Tháng tám: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người

Tháng bảy: Sự Chính trực của Công lý

Tháng sáu: Khuôn mẫu của Đời sống Linh Mục

Có thể: Giáo Hội Phi Châu, một hạt giống của Sự Hiệp Nhất

Tháng tư: Các bác sĩ và cộng tác viên của họ trong những vùng bị chiến tranh tàn phá

Diễu hành: Công nhận quyền của cộng đồng Kitô giáo

Tháng hai: Nạn Buôn Người

Tháng một: Người Trẻ và Mẫu Gương của Đức Maria

adminVideos 2019