2020

Official Image - TPV 12 2020 VN - The Pope Video - For a life of prayer

THÁNG 12 NÃM: Về một đời sống cầu nguyện

Official Image - TPV 10 2020 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Trí Tuệ Nhân Tạo

THÁNG 11: Trí Tuệ Nhân Tạo

Official Image - TPV 10 2020 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Có nhiều phụ nữ trong những vị trí lãnh đạo của giáo hội

THÁNG 10: Có nhiều phụ nữ trong những vị trí lãnh đạo của giáo hội

Official Image - TPV 9 2020 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Tôn trọng các tài nguyên trái đất

THÁNG 9 | Tôn trọng các tài nguyên trái đất

Official Image TPV 8 2020 VN - The Pope Video - Môi Trường Biển

THÁNG TÁM: MÔI TRƯỜNG BIỂN

Official Image TPV 7 2020 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Các Gia Đình Của Chúng Ta

THÁNG 7: Các Gia Đình Của Chúng Ta

THÁNG SÁU | Lòng trắc ẩn đối với thế giới

THÁNG NĂM: Cầu nguyện cho các phó tế

THÁNG TƯ : Sự giải thoát khỏi những thứ gây nghiện

DIỄU HÀNH: #PrayForTheWorld

THÁNG BA: Tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc

THÁNG HAI: Lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân

THÁNG MỘT: Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới

adminVideos 2020