THÁNG NĂM: Cầu nguyện cho các phó tế

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các phó tế, trung thành với việc phục vụ Lời và người nghèo, và trở nên một dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.

Pope Francis – May 2020

Các phó tế không phải là những linh mục hạng hai.
Họ thuộc về hàng giáo sĩ và sống ơn gọi ấy trong và với gia đình của mình.
Họ hiến mình để phục vụ người nghèo, những con người mang khuôn mặt của Chúa Kitô đau khổ.
Họ là những người bảo vệ việc phục vụ trong Giáo Hội.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các phó tế, trung thành với việc phục vụ Lời và người nghèo, và trở nên một dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2020: For deacons

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG NĂM: Cầu nguyện cho các phó tế