2018

Tháng mười hai: Việc Truyền Giao Đức Tin

Tháng mười một: Xây dựng Hòa bình

Tháng mười: Sứ mạng của người tu sĩ

Tháng mười: #PrayForTheChurch

Tháng chín: Người trẻ tại Châu Phi

Tháng tám: Gia đình là Kho Báu

adminVideos 2018