2024

Official Image - TPV 6 2024 VN - Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh - 889x500

THÁNG SÁU | Cầu cho những người phải trốn chạy khỏi đất nước của mình

Official Image - TPV 5 2024 VN - Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh - 889x500

THÁNG NĂM | Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Cầu cho vai trò của phụ nữ

THÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ

Official Image - TPV 3 2024 VN - Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô - 889x500

THÁNG BA | Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

Official Image - TPV 1 2024 VN - Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội - 889x500

THÁNG GIÊNG | Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội

fiorellaVideos 2024