THÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Giáo hoàng Phanxicô – THÁNG TƯ 2024

Ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đối xử như đối tượng đầu tiên cần loại bỏ.
Có những quốc gia phụ nữ bị cấm tiếp cận hỗ trợ, khởi nghiệp hoặc đến trường. Tại những nơi đó, họ phải tuân theo luật lệ buộc họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Và ở nhiều nước, việc cắt bộ phận sinh dục vẫn còn hiện hành.
Chúng ta đừng tước bỏ tiếng nói của phụ nữ. Đừng cướp đi tiếng nói của tất cả những người phụ nữ bị lạm dụng. Họ bị bóc lột, bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Về lý thuyết, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đàn ông và phụ nữ đều có phẩm giá như nhau. Nhưng trên thực tế điều này lại không diễn ra.
Các chính phủ cần cam kết xóa bỏ luật phân biệt đối xử ở mọi nơi và nỗ lực đảm bảo nhân quyền của phụ nữ.
Hãy tôn trọng phụ nữ. Hãy tôn trọng phẩm giá và những quyền cơ bản của họ. Và nếu không, xã hội của chúng ta sẽ không tiến bộ.
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – APRIL | For the role of women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

AMNESTY INTERNATIONAL
ROBIN HAMMOND
LISA KRISTINE
Suore Missionarie Comboniane Repubblica Centrafricana – Soeurs Missionnaires Comboniennes
République Centrafricaine
AVSI People for development
Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII
IDLO / LANE PRODUCTION

With the Society of Jesus

Phụ nữ, Vai trò của Phụ nữ, Quyền bình đẳng, Nhân quyền, Video của Giáo hoàng, Ý cầu nguyện, Click để cầu nguyện, Chúng ta cùng nhau cầu nguyện

fiorellaTHÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ