2023

THÁNG NĂM | Cầu cho các nhóm và phong trào Giáo hội

THÁNG TƯ | Vì một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động

THÁNG BA | Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

THÁNG HAI | Cầu cho các giáo xứ

THÁNG GIÊNG | Cầu cho các nhà giáo dục

adminVideos 2023