DISYEMBRE | Ang mga katekista

Sama-sama tayong manalangin para sa mga katekista, tinawag upang ipahayag ang Salita ng Diyos: upang patotohanan nila ito nang may lakas-loob at pagkamalikhain, na may kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nang may kagalakan at may malalim na kapayapaan.

Pope Francis – December 2021

Walang makapapalit sa misyon ng mga katekista para sa paghahatid at pagpapalalim ng pananampalataya.
Ang ministeryo ng laikong katekista ay isang bokasyon, isang misyon. At ang pagiging katekista ay nangangahulugan na talaga siyang “katekista” hindi lang isang “nagtatrabaho bilang isang katekista.” Ito ang buo niyang paraan ng pag-iral at pamumuhay, at kailangan natin ng mahuhusay na katekista na hindi lamang guro kundi kapwa manlalakbay, kasama sa daan.
Kailangan natin ng mga taong malikhain sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ngunit sa pagpapahayag nila, hindi ko namang sinasabing dapat pabulong na parang sordina na pampahinà sa trompeta, pero hindi rin dapat pasigaw na parang bosina; magpahayag nawâ sila sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, na may kaamuan, na may bagong wika at nagbubukas ng mga bagong landas.
Sa napakaraming diyosesis, sa napakaraming kontinente, sa katekista nakasalalay ang ebanghelisasyon at sila ang pangunahing kumikilos para rito.
Pasalamatan natin ang mga katekista para sa pagsasabuhay nila sa misyong ito nang may panloob na sigasig sa kanilang paglilingkod sa Simbahan.
Sama-sama tayong manalangin para sa mga katekista, tinawag upang ipahayag ang Salita ng Diyos: upang patotohanan nila ito nang may lakas-loob at pagkamalikhain, na may kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nang may kagalakan at may malalim na kapayapaan.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2021: Catechists

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Paolo “Gojo” Colasanti
Parrocchia Nostra Signora di Coromoto – Roma

With the Society of Jesus

PRESS RELEASE

Ang Video ng Papa:

Ano ang pagiging katekista para kay Pope Francis?

Sa pinakabagong Video ng Papa ng 2021, itinuon ni Pope Francis ang kanyang mensahe sa ministeryo, misyon at bokasyon ng mga katekista, pinasasalamatan sila sa kanilang sigasig sa paghahatid ng pananampalataya, at hinihikayat silang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga bagong wika at paraan.

(Vatican City, Nobyembre 30, 2021) – Sa bagong Video ng Papa, ipinagkatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko, sa pamamagitan ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Ang Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Santo Papa) ang layunin ng panalangin na pinili niyang tapusin ang taon. Ngayong buwan ng Disyembre, iniaalay ng Santo Papa ang kanyang mensahe sa mga katekista, na kinikilala ang kanilang gawain bilang isang tunay na misyon at ministeryo sa paglilingkod sa misyon ng Simbahan. Itinuturo ng Papa na ito ay tunay na isang bokasyon, dahil “ang pagiging katekista ay nangangahulugan na ang isa ay ‘katekista’, hindi na ‘siya ay nagtatrabaho bilang isang katekista’”.

Sa mga panahong ito na ang mundo ay dumaranas ng maraming pagbabago, pinahahalagahan ni Francis ang sigasig ng mga nabautismuhan na sa patuloy na pagsisikap at kagalakan ay naghahatid ng pananampalataya, habang hinihikayat silang magpatuloy sa pagpapahayag ng Ebanghelyo “sa kanilang buhay, nang may kaamuan, na may bagong wika at nakakasira. bagong lupa”.

Isang halimbawa ng bagong wika para sa katekesis ay Ang Video ng Papa nitong buwan ng Disyembre, na nagpapakita ng mga katekista at kabataan na gumagawa ng mural. Gamit ang mga spray at pintura, dose-dosenang mga bata at kabataan – na sinamahan ng kanilang mga katekista – tumulong sa Italyanong artist na si Paolo Colasanti (sa Gojo art) na mag-repro gumawa ng isang malikhaing bersyon ng eksena ng paghuhugas ng mga paa, sa isang dingding (pader) ng oratoryo ng parokya ni Nuestra Señora de Coromoto sa Roma.

Ang katekista: isang napakatandang ministeryo?

Noong Mayo pa lamang ng taong ito, nagbigay si Francis ng magagandang senyales sa mga katekista sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanyang lay ministry sa pamamagitan ng Motu Proprio Antiquum ministerium. Sa pagtatapos ng 2021, pinagtibay ng Santo Papa ang ganitong uri ng paglilingkod na napanatili sa buong kasaysayan ng Simbahan, hanggang sa “ang layko na ministeryo ng katekista ay isang bokasyon, ito ay isang misyon”. Sa ngayon pa rin, paliwanag niya sa Video ng Papa, makikita kung paano 2sa napakaraming diyosesis, sa napakaraming kontinente, ang evangelization ay pangunahing nasa kamay ng isang katekista”, kaya naman “kailangan natin ng mabubuting katekista na kapwa kasama at mga pedagogue”.

Ang pagiging katekista, itinuro ng Santo Papa, ay hindi isang trabaho, ito ay isang bagay ng pagtuturo nang may pagtitiis, sa pagsama, sa pagpapahayag ng kagalakan ng Ebanghelyo “ngunit hindi sa isang sungay”, ngunit sa buhay ng isang tao, na may kaamuan, nang may katapangan at pagkamalikhain.

Bagong landas, bagong wika

Si Frédéric Fornos S.J., Internasyonal na Direktor ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Satno Papa (Pope’s Worldwide Prayer Network), ay nagkomento sa layuning ito: “Isang mahusay na kilos na inialay ni Francis ang huling mensaheng ito sa mga katekista sa parehong taon kung saan itinatag niya ang kanyang lay ministry at kung saan nagsimula ang Synodal itinerary. ‘bilang isang pilgrim at misyonerong Bayan ng Diyos’. Gaya ng ipinahihiwatig ng Preparatory Document ng XVI Ordinary General Assembly ng Sinodo ng mga Obispo, ang Banal na Espiritu, ngayon bilang kahapon, ay patuloy na kumikilos sa kasaysayan: ‘sa mga tudling na hinukay ng lahat ng uri ng pagdurusa ng sangkatauhan at ng Ang mga tao ng Diyos ay umuusbong ng mga bagong wika ng pananampalataya at mga bagong landas na may kakayahang (…) na mahanap sa gitna ng mga pagsubok ang mga dahilan upang muling itatag ang landas ng buhay Kristiyano at simbahan. Sa parehong linya, ang kamakailang institusyon ng lay ministry of catechism ay dapat isaalang-alang” (n ° 7). Manalangin tayo kung gayon ‘para sa mga katekista, na tinawag upang ipahayag ang Salita ng Diyos: upang sila ay maging mga saksi nito nang may katapangan, pagkamalikhain at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu’”.

Katekista, ipahayag ang Ebanghelyo, pagkamalikhain, bokasyon, misyon, paghahatid ng pananampalataya, pagpapatotoo.

adminDISYEMBRE | Ang mga katekista