Official Image - TPV 3 2024 TL - Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo - 889x500

MARSO | Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo

Ipagdasal natin na ang mga taong, sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay hinarap ang panganib sa kanilang buhay para sa Ebanghelyo, ay mahawahan ang Simbahan ng kanilang katapangan at kanilang udyok na magmisyonero.

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

Ipagdasal natin na palaging makatanggap ang mga may nakamámatáy na karamdaman at ang kanilang mga pamilya ng kinakailangang pangangalaga at suporta, kapwa mula sa medikal at makataong pananaw.

ENERO | Para sa biyaya ng pagkakaiba-iba sa Simbahan

Manalangin tayo sa Espiritu Santo na tulungan tayong makilala ang kaloob ng iba’t ibang karisma sa loob ng mga pamayanang Kristiyano at tuklasin ang kayamanan ng iba’t ibang tradisyong pangritwal sa loob ng Simbahang Katolika.

Para sa mga taong may kapansanan

DISYEMBRE | Para sa mga taong may kapansanan

Ipagdasal natin na maging sentro ng atensyon ng lipunan ang taong may kapansanan, at isulong ng mga institusyon ang mga programa ng “pagpapasali” (inclusion) para sila’y aktibong makilahok.

TOTAL VIEWS

+ 220M

sa mga Vatican Network lang

MGA VIEW 2024

+ 1.4M

PRESS ARTICLES

+ 26K

sa 114 na bansa

Tumulong sa pagpalaganap ng mga Layunin ng Panalangin ng Papa ngayon!

Nacho JimenezAng Papa Video