Official Image - TPV 5 2024 TL - Para sa paghubog ng mga lalaki at babaeng relihiyoso, at mga seminarista - 889x500
MAYO | Para sa paghubog ng mga lalaki at babaeng relihiyoso, at mga seminarista

Ipagdasal natin na na lumago ang mga relihiyoso/a, at mga seminarista sa kanilang sariling bokasyonal na paglalakbay sa pamamagitan ng paghuhubog o pormasyon na pantao, pampastoral, pang-espiritwal at pangkomunidad, na umaakay sa kanila upang maging mga tunay na saksi ng Ebanghelyo.

Official Image - TPV 3 2024 TL - Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo - 889x500

MARSO | Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo

Ipagdasal natin na ang mga taong, sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ay hinarap ang panganib sa kanilang buhay para sa Ebanghelyo, ay mahawahan ang Simbahan ng kanilang katapangan at kanilang udyok na magmisyonero.

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

Ipagdasal natin na palaging makatanggap ang mga may nakamámatáy na karamdaman at ang kanilang mga pamilya ng kinakailangang pangangalaga at suporta, kapwa mula sa medikal at makataong pananaw.

ENERO | Para sa biyaya ng pagkakaiba-iba sa Simbahan

Manalangin tayo sa Espiritu Santo na tulungan tayong makilala ang kaloob ng iba’t ibang karisma sa loob ng mga pamayanang Kristiyano at tuklasin ang kayamanan ng iba’t ibang tradisyong pangritwal sa loob ng Simbahang Katolika.

TOTAL VIEWS

+ 224M

sa mga Vatican Network lang

MGA VIEW 2024

+ 6.1M

PRESS ARTICLES

+ 25K

sa 114 na bansa

Tumulong sa pagpalaganap ng mga Layunin ng Panalangin ng Papa ngayon!

Nacho JimenezAng Papa Video