Tungkol sa Video ng Papa

Ang Video ng Papa (“Pope Video”) ang opisyal na pandaigdigang inisyatibo upang maipalaganap ang buwanang adhikain (intensiyon) ng Santo Papa. Isinasagawa ito ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin) o Pandaigdagang Lambat-Panalangin ng Papa.

Ang PWPN (Pope’s Worldwide Prayer Network) ay isang Pontifical Society (Kalipunang nasasakop ng Santo Papa) na may misyong pakilusin ang mga Katoliko sa pamamagitan ng panalangin at gawa upang tumugon sa mga hamong kinakaharap ng sangkatauhan at ng misyon ng Simbahan. Ipinababatid ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga panalanging adhikain na inihahabilin ng Santo Papa sa buong Simbahan. Naaayon ang misyon ng kalipunang ito sa layunin ng Puso ni Hesus, ang misyon ng habag para sa mundo. Itinatag ang PWPN noong 1844 bilang Apostolado ng Panalangin. May presensiya ito sa 89 na bansa at binubuo ng 22 milyong Katoliko. Bahagi ng PWPN ang sangay ng kabataan: ang EYM o Eucharistic Youth Movement (Kilusang Eukaristiko ng Kabataan). Noong Disyembre 2020, itinalaga ng Santo Papa ang Kalipunang ito bilang isang Vatican Foundation at inaprobahan ang mga bagong palatuntunan. Si Padre Frederic Fornos, SJ ang International Director (Pangmundong Tagapangasiwa) ng PWPN.

Para sa iba pang kaalaman, bumisita sa: popesprayer.va
Ang proyektong ito ay suportado ng Vatican Media.

Usage rights of “The Pope Video”
Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND).
*Requires credits reference to the original author (The Pope Video – www.thepopevideo.org – by Pope’s Worldwide Prayer Network www.popesprayer.va).
**Does not allowed to be modify the work in any way.
***Does not allowed to use the work for commercial purposes.
For more information and other requests please contact: info@thepopevideo.org

rafael anitoriTungkol sa Video ng Papa