HULYO | Panlipunang Pakikipagkaibigan

Manalangin tayo na, sa mga sitwasyong may salungatan at tunggaliang panlipunan, pang-ekonomiya, at pampulitika, nawa maging mga arkitekto tayo ng dayalogo, mga arkitekto ng pagkakaibigan, malakas ang loob at masigasig.

Pope Francis – July 2021

Sinasabi ng Bibliya na parang taong nakahukay ng kayamanan ang sinumang makahanap ng tapat na kaibigan.
Mungkahi ko sa lahat na palawakin ang mga kasalukuyang kinakaibigan at bumuô ng pagkakaibigan na panlipunan ang saklaw dahil kailangan ito para para sa mabuting pakikipamuhay.
Makipag-ugnayan muli tayo sa iba, lalo na sa pinakamahirap at pinaka-mahina. Ang mga nasa laylayan ng lipunan. Layuan natin ang mga populismong nagsasamantala sa paghihirap ng mga tao nang hindi nagbibigay ng mga solusyon kundi ang pagmungkahi ng pasiklab lamang na wala namang nalulutas.
[Dapat] iwaksi natin ang poót sa lipunan na nakasisirà lamang at iwanan natin ang “polarisasyon”.
At hindi ito laging madali, lalo na ngayong may ilang bahagi ng politika, lipunan at media na determinadong lumikha ng mga kaaway upang golpihin sila sa isang power game.
Diyalogo ang paraan upang makita ang katotohanan sa bagong paraan, upang harapin nang lakas-loob ang mga hamon sa pagpanday ng ikabubuti ng lahat.
Manalangin tayo na, sa mga sitwasyong may salungatan at tunggaliang panlipunan, pang-ekonomiya, at pampulitika, nawa maging mga arkitekto tayo ng dayalogo, mga arkitekto ng pagkakaibigan, malakas ang loob at masigasig, mga kalalakihan at kababaihan na laging handang makipagkamay at walang puwang para sa pagkapoot at digmaan.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2021: Social friendship

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

PRESS RELEASE

Laban sa polarisasyon at mga komprontasyon: Sa kanyang buwanang intensyon, nais ni Papa Francisco na muling isabuhay natin ang halaga ng pakikipag-diyalogo

Binibigyang pansin ng Santo Papa, sa pamamagitan ng Ang Video ng Papa, ang pakikipag-diyalogo bilang “daan upang muling tingnan ang katotohanan nang may bagong pananaw, upang masigasig na harapin ang mga hamon sa pagtatag ng ikabubuti ng lahat. Nakikiusap siyang tigilan na ang polarisasyon na pinag-aaway-away tayo at ipinagdarasal niya na “huwag nating bigyang puwang ang pagiging magkaaway at ang digmaan.”

(Lungsod ng Vatican, Hunyo 30, 2021) – Kalalathala lamang ng Ang Video ng Papa na tinatalakay ang hangarin sa panalangin ni Papa Francisco na ipinagkakatiwala niya sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng  Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Santo Papa (Apostolado ng Panalangin). Sa buwang ito ng Hulyo, nananawagan ang Santo Papa na magbagong-loob tayong lahat upang maging mga “arkitekto ng diyalogo” at “arkitekto ng pagkakaibigan” upang malutas ang mga pag-aaway at maalis ang mga sanhi ng pagkakahati-hati sa lipunan at mga hadlang sa pagkakaisa ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng diyalogo, ng mahusay na pakikipag-usap, sinasabi niya sa atin, posible na makatakas sa patuloy na polarisasyon at panlipunang poot na sumisira sa maraming mga relasyon.

Hinihiling ni Papa Francis na manalangin tayo upang maitaguyod ang ikabubuti ng lahat sa pakikipagtulungan sa mga taong handang iabot ang kanilang kamay sa kanilang kapwa, lalo na sa pagpanig sa mga pinakamahirap at pinaka-mahina sa lipunan.

Pakikipag-Diyalogo sa isang Polarisadong Mundo

Bagaman sa pangkalahatan, masasabi na, sa antas ng buong mundo, bumábabâ na ang bilang ng mga namatay sa giyera mula noong 1946, gayunpaman mas laganap naman ang mga hidwaan at karahasan sa antas ng lipunan.  At bagaman minsan hindi ito nakikita sa pisikal na larangan, maaaring maobserbahan na maraming mga relasyon ang naaapektuhan ng lumalalaking polarisasyon.  Nagbabala na ang Papa noong 2016: 

“Nakikita natin, halimbawa, kung gaano kabilis ang isang nasa tabi ng sa panig ay hindi lamang siya nagtataglay ng katayuang hindi kilala o imigrante o refugee, ngunit siya ay naging isang banta din; mayroon itong katayuan ng isang kaaway ”. Simula noon, nakita ko nang may pag-áalalá kung paanong isa na ring virus na sumasalakay sa ating paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pagkilos, ang polarisasyon at poot.

Sa panahon ngayon, binibigyang diin ni Francisco, “may bahagi ng politika, lipunan at media na determinadong lumikha ng mga kaaway upang talunin sila sa isang power game.” Samakatuwid, kinakailangang “pandayin ang pagkakaibigan sa lipunan na kinakailangan para sa mabuting pakikipamuhay at pagsasama-sama”, isang pagkakaibigan na maaaring magsilbing tulay upang magpatuloy sa paglikha ng isang kultura ng pakikipagtagpo, na mas mailálapít tayo, higit sa lahat, sa mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga mahihirap at mahihinà.

Makipag-diyalogo upang maitatag ang ikabubuti ng lahat 

Sa kanyang huling encyclical, Fratelli Tutti (2020), tinalakay ng Santo Papa sa ikaanim na kabanata ang “Pakikipag-diyalogo at Pakikipagkaibigan sa antas ng lipunan”: “Ang tunay na pakikipag-diyalogo sa lipunan ay ipinapalagay ang kakayahang igalang ang pananaw ng iba, tanggapin ang posibilidad na naglalaman ito ng ilang mga lehitimong paniniwala at lehitimong interes ”(FT 203). Sa kanyang hangaring pampanalangin sa Hulyo, pinatitibay niya ang ideyang ito sa pamamagitan ng pag-angkin ng diyalogo bilang malaking pagkakataon “na tingnan ang katotohanan sa isang bagong paraan, upang mabuhay nang may pag-iibigan ang mga hamon ng pagbuo ng kabutihang panlahat.” (Edited)

Sa pagbigay priyoridad sa diyalogo, kailangang itakwil natin ang lohika ng polarisasyon at palitan ito ng paggalang, na hindi nais saktan ang iba. Maaaring maging yaman ang ating pagkakaiba-iba, ngunit kung walang diyalogo maaaring dalhin tayo nito sa sa poot, pagbabanta at karahasan. Sinabi din ni Francisco ilang taon na ang nakalilipas:   “Mula tayo sa malalayong lupain, mayroon kaming iba’t ibang kaugalian, kulay ng balat, wika at katayuan sa lipunan; naiiba ang iniisip natin at ipinagdiriwang natin ang pananampalataya na may iba’t ibang ritwal. Hindi tayo mga magkaaway dahil sa mga pagkakaiba natin sa mga bagay na ito.  Sa kabaligtaran, ang pagkakaiba natin sa isa’t isa ay pinakamalaking kayamanan.

Mga Táong Magiging Arkitekto ng Diyalogo at Pagkakaibigan

Ipinahayag ni Padre Frédéric Fornos S.J., International Director ng Pope’s Worldwide Prayer Network, na sa hangarin ng panalangin natin ngayong Hulyo, “binibigyang-diin ng Santo Papa na kailangang ‘pagsikapan natin ang muling pagsilang sa puso nating lahat ng isang pandaigdigang hangarin para sa kapatiran’ (FT 8). Hinding-hindi magkasabay na monologo lamang ang diyalogo;  Tunay na diyalogo ang una nating dapat piliing solusyon  sa mga hidwaang pang-ekonomiya at pampulitika sa lipunan. Ipinapakita ng lahat ng internasyonal na akademikong pagsusuri na mas lalong lumalalâ ang polarisasyon sa mga nakaraang taon, kahit na sa mga pinakamatatag na demokrasya. Dahil dito, mas kailangan nating pagsikapang maging mga arkitekto ng pagkakaibigan at pagkakasundo na hinihiling sa atin ni Papa Francisco.  Paalala nga ni Papa Benedict XVI sa kanyang encyclical na liham na Caritas Veritate: mas magkakalapít man tayo sa lipunang nagiging mas globalisado, hindi naman tayo nagiging higit na magkakapatid. Hindi natin kayang makamit ang kapatiran at pagkakaibigan sa pagmamagitan lamang ng sariling lakas natin.  Hilingin natin kay Jesucristo na tulungan tayo sa landas na ito, Siya ang daan patungo sa totoong pakikipagkaibigan sa lipunan”.

Panlipunang pakikipagkaibigan, kapatiran, pakikipamuhay, diyalogo, polarisasyon, pluralismo, kapayapaang panlipunan.

adminHULYO | Panlipunang Pakikipagkaibigan