ABRIL: Mga pangunahing karapatang pantao

Ipagdasal natin ang mga nagtataya ng kanilang buhay habang ipinaglalaban ang mga pangunahing karapatang pantao sa ilalim ng mga diktadura, mga rehimeng mapaniil, at maging sa mga demokrasyang nasasadlak sa krisis, upang masilayan nila ang masaganang bunga ng kanilang sakripisyo at pakikibaka.

Pope Francis – April 2021

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2021: Fundamental Rights

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

PRESS RELEASE

SI FRANCISCO LABAN SA KAHIRAPAN AT DI-PAGKAKAPANTAY-PANTAY: Hangarin ng Video ng Papa para sa panalangin ngayong Abril 2021 ay alang-alang sa mga pangunahing karapatang pantao

Sa kanyang hangarin sa pananalangin (intensyong pandasal) ngayong Abril, ipinagtitibay ng Santo Papa na may karapatang umunlad sa lahat ng larangan ng kanilang pagkatao ang lahat ng mga tao sa mundo; at ipinagdarasal niya lalo na ang mga nagtataya ng kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol nitong mga pangunahing karapatan ng tao.

(Vatican City, Abril 6, 2021) – Ang Video ng Papa ang nagbubuod ng intensyong pampanalangin na ipinagkakatiwala ni Francisco sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (Apostolado ng Panalangin) o Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer). Ngayong Abril tinatalakay nito ang mga pangunahing karapatan ng tao. Sa konkretong paraan, hindi lamang nais ng Santo Papa na bigyang diin ang “aktibong pagtutol sa kahirapan, sa kawalan ng pagkakapantay-pantay, kawalan ng trabaho, lupa, tirahan, at di paggalang sa mga karapatang panlipunan at pangmanggagawa”; Nais din ng Papa na tawagin ang pansin natin sa mga taong araw-araw na tinatayâ ang kanilang buhay para ipagtanggol ang mga pangunahing karapatang pantao sa mga kontekstong may lahat ng klaseng tunggalian.

Hangad ipakita ng ng mga imahen (larawan) ng Video ng Papa ngayong Abril ang pagtaguyod ng mga pangunahing karapatang pantao –sa pamamagitan ng mga di-mabilang na kamay ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtatrabaho sa mundo, nagbubukas ng mga pintuan, nagpapagaling, kumakain, nag-aaral … — at ang pang-aabuso sa mga karapatang ito, sa pamamagitan ng mga larawan ng mga kamay ng mga batang pinagsasamantalahan, mga kamay ng ipinabibilanggonang walang paglilitis sa hukuman, bukod sa iba pang mga kritikal na sitwasyon. Umaasa ang Video sa suporta ng Permanent Observation Mission ng Holy See [Banal na Luklukan] sa United Nations.

Pag sinabing “mga pangunahing karapatang pantao” o mga saligang karapatan, tinutukoy ang mga karapatang mayroon ang lahat ng mga tao dahil tao sila. Likas ang karapatang ito sa bawat tao, anuman ang nasyonalidad, kasarian, etniko o pambansang pinagmulan, kulay ng balát, relihiyon, wika o anumang iba pang kundisyon. Ang Universal Declaration of Human Rights, pinagtibay ng General Assembly ng United Nations noong 1948 ang unang ligal na dokumento upang maitaguyod ang pangkalahatang proteksyon ng pangunahing mga karapatang pantao.

Ang mga aral ng Simbahan: mga karapatan ng tao dahil tao siya

Sa ating Simbahan din, mula pa kay Papa Juan XXIII noong mga dekada ng 1960, may sentral na kahalagahan ang mga karapatang pantao sa katuruan at pagkilos ng Simbahang Katoliko sa lipunan. Tulad ng sinasasaad kamakailan sa artikulo ni Card. Michael Czerny S.J.: “Nang inilista i ni Saint John XXIII sa kanyang encyclical Pacem in terris noong 1963 ang mga saligang karapatan ng tao, nagsimula siya sa mg karapatang economiko na may kinalaman sa larangang pangkabuhayan at paghahanapbuhay. ‘Ang tao ay may karapatang mabuhay’, sinabi niya, may karapatan siya sa integridad ng katawan at sa mga kinakailangang paraan para sa wastong pag-unlad ng buhay, lalo na sa pagkain, damit, tirahan, pangangalagang medikal, pahinga. At, sa wakas, sa mga kinakailangang serbisyong panlipunan’. Ngayon naman, binibigyang diin din ni Papa Francisco lalo na ang karapatang magtrabaho, karapatan sa pabahay, seguridad sa lupa at pagkain: ‘lupa, tirahan at trabaho’ ”.

Idinadagdag naman ni Fr. Frédéric Fornos S.J., Pandaigdigang Direktor ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (Apostolado ng Panalangin): “Hindi ito ang unang pagkakataon na iginiit ni Papa Francisco ang kahalagahan ng pangunahing mga karapatan ng mga tao. Sa kanyang huling encyclical, ang Fratelli tutti, tinuligsa niya ang sitwasyon na ‘Habang namumuhay nang masagana at mariwasa ang isang bahagi ng sangkatauhan, ang iba namang bahagi ng sangkatauhan ay pinagkakaitan ng kanilang dignidad; at hinahamak o tinapakan, nilalabag o hindi pinapansin ang kanilang mga pangunahing karapatan”(FT, 22). Hinihiling sa atin ni Francis sa buwang ito na manalangin para sa “mga nagtataya ng kanilang buhay sa nakikipaglaban para sa mga pangunahing karapatan laban sa mga diktadurya, sa mga rehimeng mapaniil at maging sa mga pamahalaang nanghihinà na ang mga demokratikong institusyon.” Isa itong paanyaya na alalahanin ang mga kalalakihan at kababaihan, sa napakaraming mga bansa sa mundo, na patuloy na nagdurusa sa loob ng bilangguan o sa mga mapanganib na sitwasyon, o pinapatay, at marami sa kanila dahil pinaninindigan nila ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Huwag natin silang kalimuta;, ipagdasal natin sila.”

Manalangin para sa mga nagtatanggol sa pangunahing mga karapatan

Samahan natin ng panalangin ang panonood sa Video ng Papa ngayong Abril, na may pagdarasal, habang binibigyang diin ang lakas ng loob at determinasyon ng mga nakikipaglaban araw-araw upang ipagkaloob ang pangunahing mga karapatang pantao nang pantay-pantay para sa lahat, bagaman para sa iláng mga taong ipinaglalaban ang mga karapatang ito, nalalagay sa panganib ang mismo nilang buhay.

adminABRIL: Mga pangunahing karapatang pantao