THÁNG TƯ: Các quyền căn bản

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và ngay cả trong các nền dân chủ đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình và công việc mà họ đang làm trổ sinh hoa trái dồi dào.

Pope Francis – April 2021

Bảo vệ các quyền căn bản con người đòi hỏi lòng can đảm và sự quyết tâm.
Tôi đang đề cập tới việc tích cực đấu tranh với nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà ở, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động.
Trên thực tế, các quyền căn bản của con người thường không có sự bình đẳng giữa mọi người.
Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, thuộc tầng lớp thứ hai và tầng lớp thứ ba, lại có những người bị loại bỏ.
Không! Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng.
Ở một vài nơi, việc bảo vệ phẩm giá con người đồng nghĩa với việc có thể bị cầm tù, ngay cả không xét xử; thậm chí có thể bị vu khống.
Mỗi người đều có quyền được phát triển toàn diện, và quyền căn bản này không thể bị từ chối ở bất cứ quốc gia nào.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và ngay cả trong các nền dân chủ đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình và công việc mà họ đang làm trổ sinh hoa trái dồi dào.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2021: Fundamental Rights

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTHÁNG TƯ: Các quyền căn bản