HULYO | Para sa pastoral na pag-alaga sa mga maysakit

Ipanalangin natin na ang Sakramento ng Pagpapahid sa Maysakit ay magbigay ng lakas ng Panginoon sa mga tumatanggap nito at sa mga mahal nila sa buhay, at nawa, para sa lahat, ito’y maging mas nakikitang tanda ng malasakit at pag-asa.

Official Image - TPV 5 2024 TL - Para sa paghubog ng mga lalaki at babaeng relihiyoso, at mga seminarista - 889x500

MAYO | Para sa paghubog ng mga lalaki at babaeng relihiyoso, at mga seminarista

Ipagdasal natin na na lumago ang mga relihiyoso/a, at mga seminarista sa kanilang sariling bokasyonal na paglalakbay sa pamamagitan ng paghuhubog o pormasyon na pantao, pampastoral, pang-espiritwal at pangkomunidad, na umaakay sa kanila upang maging mga tunay na saksi ng Ebanghelyo.

Para sa Papel o Gampanin ng Kababaihan

ABRIL | Para sa Papel o Gampanin ng Kababaihan

Ipagdasal natin na ang dignidad at yaman ng kababaihan ay kilalanin sa lahat ng kultura, at matapos na ang diskriminasyong dinaranas nila sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Official Image - TPV 3 2024 TL - Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo - 889x500

MARSO | Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo

Ipagdasal natin na ang mga taong, sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ay hinarap ang panganib sa kanilang buhay para sa Ebanghelyo, ay mahawahan ang Simbahan ng kanilang katapangan at kanilang udyok na magmisyonero.

TOTAL VIEWS

+ 226M

sa mga Vatican Network lang

MGA VIEW 2024

+ 8.6M

PRESS ARTICLES

+ 26K

sa 114 na bansa

Tumulong sa pagpalaganap ng mga Layunin ng Panalangin ng Papa ngayon!

Nacho JimenezAng Papa Video