Pahayagan

Tổng lượt xem:

+ 205M

Sa mga Vatican Network lamang

Số lượt xem năm 2023:

+ 20M

Các bài báo:

+ 25K

Official Image - TPV 10 2023 TL - Para sa Sinodo - 889x500

OKTUBRE | Para sa Sinodo

Ipagdasal nating sa lahat ng antas ng Simbahan, maging bahagi ng pamumuhay natin ang pakikinig at pakikipag-uusap, upang magabayan tayo ng lakás ng Banal na Espiritu na magtungo sa mga laylayan ng mundo.

Official Image - TPV 9 2023 TL - Para sa mga taong nakatira sa mga laylayan - 889x500

SETYEMBRE | Para sa mga taong nakatira sa mga laylayan

Ipagdasal natin na hindi makalimutan ng mga institusyon at hindi kailanman ituring na patapón ang mga taong naninirahan sa laylayan ng lipunan, sa subhumanong kalagayan ng pamumuhay na labag sa karangalan nila bilang tao.

AGOSTO | Para sa Pandaigdigang Araw ng Kabataan

Ipagdasal natin na tulungan ng Pandaigdigang Araw ng Kabataan sa Lisbon ang mga kabataan na magpatotoo sa Ebanghelyo sa kanilang sariling buhay.

HULYO | Para sa Eukaristikong Pamumuhay

Ipagdasal natin na isentro ng mga Katoliko ang kanilang buhay sa pagdiriwang ng Eukaristiya na siyang bumabago sa mga relasyon ng tao at nagbubukas ng pakikipagtagpo sa Diyos at sa mga kapatid.

HUNYO | Para mapawi ang tortyur

Ipagdasal natin ang pandaigdigang komunidad na italaga ang sarili sa konkretong pag-aalis ng tortyur, na ginagarantiyahan ang suporta para sa mga biktima at mga pamilya nila.

MAYO | Para sa mga kilusan at grupong eklesyal

Ipagdasal natin na ang mga eklesyal (pansimbahang) kilusan at mga grupo ay muling matuklasan ang kanilang misyon araw-araw, isang misyon sa pag-eebanghelyo, at kanilang ilaan ang kani-kanilang mga karisma para sa paglilingkod sa mga pangangailangan ng mundo.

ABRIL | Para sa isang kultura ng kawalang-karahasan

Ipagdasal natin ang mas malawak na pagkalat ng kultura ng kawalang-karahasan, na mararating hindi lamang ang mga Estado kundi pati mamamayan ay mas bihirang gumamit ng armas.

MARSO | Para sa mga biktima ng pang-aabuso

Ipagdasal natin ang mga nagdurusa dahil sa kasamaang gawâ ng iláng miyembro ng pamayanang simbahan: upang sa mismong Simbahan makatagpo sila ng konkretong tugon sa kanilang pasakit at pagdurusa.

PEBRERO | Para sa mga Parokya

Manalangin tayo na ang mga parokya, na inilalagay sa sentro ang komunyon, ang komunyon ng mga tao, ang eklesyal na komunyon, ay higit na maging mga komunidad ng pananampalataya, ng pakikipagkapatiran at ng pagtanggap sa mga higit na nangangailangan.

ENERO | Para sa mga Educador

Ipanalangin natin na ang mga guro’y maging mga kapani-paniwalang saksi na nagtuturo ng kapatiran sa halip na kompetisyon at tumutulong higit sa lahat sa mga pinakabata at pinakamahina.

DISYEMBRE | Para sa mga boluntaryong organisasyon

Ipagdasal natin na ang mga organisasyon ng mga voluntir at tagapagtaguyod ng pagsulong ng tao ay makahanap ng mga taong handang italaga ang kanilang sarili sa kabutihang panlahat at maghanap ng mga bagong paraan ng pakikipagtulungan sa internasyonal na antas.

NOBYEMBRE | Para sa mga batang nagdurusa

Idalangin natin ang mga batang nagdurusa, ang mgawalang tahanan, mga biktima ng digmaan, mga ulila; nawa’y makapag-aral sila at matuklasang muli ang pagmamahal sa pamilya.

OKTUBRE | Para sa Simbahang Bukás sa Lahat

Ipanalangin natin na ang Simbahan, na tapat sa Ebanghelyo at matapang sa pagpapahayag nito, ay lalong mabigyang-buhay ang synodality at maging lugar ng pagkakaisa, kapatiran at pagtanggap.

SETYEMBRE | Para sa Abolisyon ng Parusang Kamatayan

Ipagdasal natin na ang parusang kamatayan, na umaatake sa dignidad ng tao, ay mabuwag sa batas ng bawat bansa.

AGOSTO | Para sa May Negosysong Maliliít at Katamtamang Lakí

Ipagdasal natin na ang mga may maliliít at katamtamang-laking negosyo [small and médium enterprises (SMEs)], na lubhang naapektuhan ng krisis sa ekonomiya at lipunan; makahanap nawâ sila ng mga kinakailangang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang aktibidad sa paglilingkod sa mga komunidad na kanilang tinitirhan.

HULYO | Para sa mga Matatanda

Ipagdasal natin ang matatanda, na sila’y maging mga guro ng lambing upang ang kanilang karanasan at karunungan ay makatulong sa mga bata na tumingin sa hinaharap nang may pag-asa at responsibilidad.

HUNYO | Para sa mga Pamilya

Ipagdasal natin ang pamilyang Kristiyano at lahat ng pamilya sa mundo, upang sa pamamagitan ng konkretong pagkilos, mamuhay sila araw-araw sa bukas-loob na pagmamahal at kabanalan.

MAYO | Para sa pananampalataya ng mga kabataan

Mga kapatid, ipagdasal natin ang mga kabataan, na tinatawag sa isang ganap na buhay; matuklasan nawa nila kay Maria ang istilo ng pakikinig, ang lalim ng pag-unawa, ang tapang ng pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod.

ABRIL | Para sa mga health care worker

Ipagdasal natin ang mga health care worker na naglilingkod sa mga maysakit at matatanda, lalo na sa pinakamahihirap na bansa; bigyan sana sila ng sapat na suporta ng mga gobierno at lokal na komunidad.

MARSO | Para sa isang Kristiyanong tugon sa mga hamon ng bioethics

Sa harap ng mga bagong hamon sa bioethics, ipagdasal natin na ang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng kanilang panalangin at pagkilos sa lipunan, ay isulong ang pagtatanggol sa buhay ng tao.

PEBRERO | Para sa mga relihiyosa, mga madre at consagradang kababaihan

Ipagdasal natin ang mga babaeng relihiyosa at consagrada at pasalamatan sila para sa kanilang misyon at lakas ng loob, upang patuloy silang makahanap ng mga bagong sagot sa hamon ng kasalukuyang panahon.

ENERO | Diskriminasyon at Pag-uúsig sa Relihiyon

Ipagdasal natin na ang mga taong dumaranas ng diskriminasyon at ng relihiyosong pag-uusig ay makatagpo sa mga lipunang kanilang ginagalawan ang pagkilala at dignidad na nagmumula sa pagiging magkakapatid.

DISYEMBRE | Ang mga katekista

Sama-sama tayong manalangin para sa mga katekista, tinawag upang ipahayag ang Salita ng Diyos: upang patotohanan nila ito nang may lakas-loob at pagkamalikhain, na may kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nang may kagalakan at may malalim na kapayapaan.

NOBYEMBRE | Mga taong nagdurusa dahil sa depresyon

Manalangin tayo na ang mga taong dumaranas ng depresyon o burn-out ay makatanggap ng suporta mula sa lahat at ng liwanag para muling mabuhayan sila ng loob.

OKTUBRE | Mga Disipulong Misyonero

Mga kapatid, ipanalangin natin na makibahagi sa ebanghelisasyon ang bawat binyagan at maging handa sila upang magmisyon sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. At taglayin nawa ng kanilang patotoo ang ganda at tamis ng Ebanghelyo.

SETYEMBRE | Estilo ng Pamumuhay na eco-sustainable

At ipanalangin natin na yakapin ng lahat ang matatapang na desisyong ito, mga desisyong kinakailangan para sa isang buhay na mas…

Official Image - TPV 8 2021 TL - Ang Simbahang Naglalakbay

AUGUST | Ang Simbahang Naglalakbay

Ipanalangin natin ang Simbahan upang matanggap niya mula sa Espiritu Santo ang biyaya at tapang upang baguhin ang kanyang sarili sa…

Official Image - TPV 7 2021 TL - Panlipunang Pakikipagkaibigan

HULYO | Panlipunang Pakikipagkaibigan

Manalangin tayo na, sa mga sitwasyong may salungatan at tunggaliang panlipunan, pang-ekonomiya, at pampulitika, nawa maging mga arkitekto tayo ng dayalogo, mga arkitekto ng pagkakaibigan, malakas ang loob at masigasig.

Official Image - TPV 6 2021 TL - Ang kagandahan ng kasal

HUNYO | Ang kagandahan ng kasal

Ipagdasal natin ang mga kabataang naghahanda para sa kasal sa tulong ng pamayanang Kristiyano: umunlad nawa sila sa pag-ibig, pag-ibig na bukas-palad, tapat at mapagpasensiya.

Official Image - TPV 5 2021 TL - Ang mundo ng pananalapi

MAYO: Ang mundo ng pananalapi

At manalangin tayo upang ang mga nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakalan ay makipagtulungan sa mga pamahalaan sa layong bantayan ang mga merkado ng pananalapi para mapangalagaan ang mga nanganganib na sektor ng lipunan.

Official Image - TPV 4 2021 TL - MGA PANGUNAHING KARAPATANG PANTAO

ABRIL: Mga pangunahing karapatang pantao

Ipagdasal natin ang mga nagtataya ng kanilang buhay habang ipinaglalaban ang mga pangunahing karapatang pantao sa ilalim ng mga diktadura, mga rehimeng mapaniil, at maging sa mga demokrasyang nasasadlak sa krisis, upang masilayan nila ang masaganang bunga ng kanilang sakripisyo at pakikibaka.

Official Image TPV 3 2021 TL - Sakramento ng pakikipagkasundo

MARSO: Sakramento ng pakikipagkasundo

At manalangin tayo na maranasan natin ang sakramento ng pakikipagkasundo na may bagong kalaliman, upang matikman ang kapatawaran at walanghanggang awa ng Diyos. At manalangin tayo na bigyan ng Diyos ang kanyang Simbahan ng mga mahabaging pari at hindi ng mga tagpagpahirap.

Official Image TPV 2 2021 TL - Ang Video ng Papa - Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

PEBRERO: Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

Ipanalangin natin ang mga babaeng biktima ng karahasan, upang ipagtanggol sila ng lipunan at para pansinin ang kanilang pagdurusa at pakinggan ang kanilang mga hinaing.

Official Image TPV 1 2021 TL - Ang Video ng Papa - Tungo sa Pagkilos alang-alang sa Kapatiran

ENERO: Tungo sa Pagkilos alang alang sa Kapatiran

Magdasal tayo para mabigyan tayo ng Panginoon ng biyaya na mamuhay nang may lubos na pakikipagkapatiran sa mga taong may ibang relihiyon at na hindi tayo mag-away kundi manalangin para sa isa’t isa at magbukas ng sarili sa lahat.

The Pope Video April 2020 - Liberation from addictions (Official Image)

MAY: For deacons

Let us pray that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for the entire Church. Pope Francis - May 2020 Deacons are not second-level priests. They are part of the clergy and live their vocation in and with their family. They are dedicated to the service

adminPAHAYAGAN